Historia och natur

På Sävö hävdas fortfarande de gamla odlingsmarkerna. Landskapet innehåller gott om spår från gamla tiders jordbruk: åkrar, rösen diken och hamlade träd.

Låglänt ö

Sävö blev naturreservat 1987. Ön är måttligt kuperad och når som högst 18 meter över havet. Klipphällar, branta berg, sänkor och skrevor finns framför allt på den västra sidan. Skogen består av gran och tall med alkärr på några ställen.

Många vegetationstyper

Stränderna är omväxlande och ofta låglänta med strandängar. Trots att Sävö är relativt liten är floran artrik och ön innehåller ett stort antal vegetationstyper.Troligen är det närheten till andra öar som underlättar fröspridning och bidrar till växtrikedomen.

Ö präglad av betet

På Sävö finns gott om rester av det gamla odlingslandskapet: åkrar, odlingsrösen och handgrävda diken. Öns vegetation är präglad av betet och innehåller bland annat Adam och Eva, jungfrulin, vildlin och darrgräs. På ön finns också lind, ask och ek. Många träd är hamlade. Att hamla innebär att man återkommande beskär träden. Förr i tiden var det ett sätt att få foder till djuren.
Några riktigt gamla ekar – omkring 300 år – finns kvar i anslutning till lotsplatsen. De flesta planterades troligen då Sävö var arrendegård under Tureholms säteri, under den tidsepok då eken ansågs symbolisera välstånd och framgång.

Försvar och lotsboställe

Förr i tiden spelade Sävö dessutom en roll i landets försvar. Rester av gamla försvarsverk – skansar – finns på båda sidor om Sävösundet. Men ön är kanske mer känd som lotsboställe. På öns sydöstra spets finns ett litet lotsmuseum som speglar lotsningens historia. Lotsar bodde på Sävö från 1600-talet och fram till 1967 då lotsningen upphörde. Under andra världskriget fanns till exempel sju lotsar på ön. I dag är de gamla lotsbostäderna ett vandrarhem.

Texten ovan är till allra största del hämtad från ”Guide till värdefulla natur- och kulturmiljöer i Sörmlands skärgård” som tagits fram av Länstyrelsen i Södermanlands län. Guiden beskriver i ord och bild den sörmländska skärgården. I skärgården finns 2800 öar som är större än 100 kvadratmeter.